Gud är annorlunda

Gud är annorlunda

När vi ska beskriva Gud och några av hans egenskaper är det alltid svårt att hitta de rätta orden. Gud är totalt annorlunda än allt vad vi kan tänka. Han är större, mäktigare och ett oändligt väsen. Våra hjärnor räcker inte till för att ta in hans storhet. Men han har gjort sig själv tillräckligt begriplig för oss genom att uppenbara sig och själv presentera sig för oss.

Gud är överallt

Gud har skapat naturen, men han är inte ett med naturen. Gud finns inte i stenen eller gräset. Vi ska inte tillbe det skapade. Däremot är han heller inte helt skild ifrån sin skapelse, så att han skulle vara långt borta och inte bry sig om den eller oss. Gud är närvarande i sin skapelse, överallt och hela tiden.

Det finns ingenstans vi kan fara utan att Gud samtidigt är där. I Psaltaren 139 skriver författaren att om han for upp till himlen eller ner till dödsriket eller längst ut i havet så skulle Gud vara där.

Gud är inte överallt för att komma åt oss och kontrollera oss. Han är överallt för att med sin kärleksfulla hand leda oss och ta hand om oss.

Gud är allsmäktig

I Bibeln talas det tydligt om att Gud är Herre över himmel och jord, den som har all makt. Betyder det då att Gud kan göra vad som helst? – Kanske ska vi nog snarare definiera det som att Gud kan göra vad han vill (se till exempel Psaltaren 135:6; 1 Mosebok 18:14; Jesaja 14:24). Men Gud vill inte göra vad som helst, han är till sin natur Kärleken själv. Därför kan han inte göra det som är ont, utan endast det som är gott. I islam finns inte denna distinktion; där är Guds allmakt total – det enda vi har att göra är att underkasta oss Guds vilja. I kristen tro gör Gud det som är gott eftersom det ligger i hans väsen som evig kärlek.

Dessutom kan Gud naturligtvis inte göra det som är omöjligt, t.ex. skapa en fyrkantig triangel eller en sten som är så tung att han inte kan lyfta den – för något sådant kan per definition inte existera. Men framför allt finns det en sak, som Gud inte kan göra, nämligen att tvinga oss att älska honom. Kärleken är fri att välja, och så fort det kommer in ett element av tvång har kärleken upphört att existera. Guds allmakt ger alltså utrymme åt människans frihet. Lättast är nog att förstå det som att Gud är suverän. Han har all makt men han har delegerat en del av den makten till oss människor. Det betyder inte att han inte i vilket ögonblick som helst kan välja att ta tillbaka den makten. Och den dagen kommer, när Guds totala makt kommer att bli synligt för alla!

Gud är utanför rum och tid

I Bibeln beskrivs Gud som den förste och den siste. Han har alltid funnits. I vår värld förändras saker och ting mycket snabbt. Människor ändrar åsikter och mening. Gud förändras inte. Han förblir densamme.

Gud är inte beroende av tid, som vi är. För honom är alla tider lika närvarande. Dåtid, nutid och framtid är samma sak för honom. Därför kan han möta oss från framtiden och är Herre över framtiden. Han känner din och min framtid, vilket kan vara en stor trygghet för oss. Gud är inte beroende av våra platser. Han är inte bunden till ett visst rum eller ett visst område. Han är överallt samtidigt. Hos den lidande flyktingen som inte får någon mat. Hos den svårt cancersjuke på sjukhuset. Hos den lyckliga bruden som precis sagt ja till sin man. Han är hos alla dessa och hos oss för att trösta och glädjas tillsammans med oss. Dessa beskrivningar av Gud är på inget sätt uttömmande. Det finns mycket mer att säga. Men de visar oss att Gud i allt vad han gör, har människans bästa i sikte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s