Guds egenskaper

Det bästa sättet att beskriva Gud är ofta att tala om hans egenskaper. De beskriver också på ett tydligt sätt vem han är. Alla Guds egenskaper tar sig uttryck i Guds gärningar gentemot oss.

Gud är personlig

När vi människor möter Gud, då möter vi inte en konturlös och obestämd kraft eller substans. Nej, vi möter en person som talar till oss. Till Gud kan vi både lyssna och tala. Det finns alltså ett uppenbart jag-du-förhållande mellan människa och Gud. Det här är en väldigt viktig del av vår Gudsbild. Människan kan få ha närkontakt och en personlig relation till Gud.

Gud är helig

Det vanligaste ordet i Bibeln för att beskriva Gud är Helig. Den grundläggande betydelsen av ”helig” handlar om att vara avskild. Gud är skild ifrån allt i den här världen som är bristfälligt eller syndigt. Beskrivningen av Gud som helig kan därmed sägas handla om att han är radikalt annorlunda. Han är den enda i den här världen som inte själv är skapad. Han är ”den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se” (1 Tim 6:15-16)

När en människa på ett påtagligt sätt möter Gud blir hon ofta överväldigad. Människan upplever att hon möter en annan verklighet, någon som är helt annorlunda. Hon möter Guds helighet. Då upplever hon ofta sin egen litenhet, men också sin egen synd, skuld och skam. All egoism, avundsjuka, högmod och ondska blir så tydlig inför Guds helighet.

Gud är rättfärdig

När vi människor upplever Guds helighet, då upplever vi att Gud är rättfärdig. Och som rättfärdig har Gud krav på oss. Krav som vi inte uppfyller. I Bibeln förknippas ofta Guds helighet och rättfärdighet med hans rättfärdiga dom över oss. Som rättfärdig måste han straffa synden och allt sådant som går emot hans goda vilja.

Men Guds rättfärdighet har också en annan sida. Det är att han alltid genomför det han har lovat. Han är trogen mot de löften om räddning som han har gett till oss människor. Därför betyder hans rättfärdighet att vi kan lita på honom.

Gud är kärleken

I vår tid vet alla att Gud är kärleken. Det är en av hans stora och viktiga egenskaper. Han älskar oss och är själv kärlekens källa. Guds kärlek är inte bara en känsla som Gud har för oss, utan kärleken handlar aktivt för vårt bästa.

Det är Guds kärlek som ligger bakom att vi inte alla förgås i vår ondska och egoism. Det är kärleken som visar omsorg om oss i livets alla situationer. Det var i kärlek som Gud sände sin Son Jesus Kristus för att lida och dö, så att vi skulle kunna ha gemenskap med Gud.

Gud är barmhärtig och nådig

Barmhärtighet och nåd är två följder av Guds kärlek. Han förlåter oss vår synd och skuld. Han låter ständigt en människa få börja om på nytt i sitt liv när hon har misslyckats.

Barmhärtighet betyder att Gud har medömkan med nöden i världen. Det berättas om hur Jesus kände medlidande med människorna i deras svaghet och vilsenhet. Nåd betyder att han helt fritt och gratis förlåter vår synd och skuld och låter oss gå fria.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s