Gud – vår Fader

Genom skapelsen kan man hävda att Gud är allas Fader. Men han är framför allt en Fader till sitt eget folk, alla de som genom tron på Jesus Kristus har blivit Guds barn.

Gud är allas fader

Ordet fader används inte särskilt ofta om Gud i Gamla Testamentet. Men Guds sätt att handla med människorna visar att han har en faders omsorg om oss alla. Adam, den första människan omnämns i Bibeln som ”son till Gud”. På så sätt är hela människosläktet Guds barn.

I sin faderskärlek låter han sin sol gå upp över både onda och goda och han är givaren av gränslöst goda gåvor till oss människor. Guds faderskärlek hör också ihop med hans skaparmakt, hans dömande myndighet och hans konungsliga herravälde.

En människa kan låta bli att bry sig om Gud som fader och ställa sig vid sidan om honom. Men samma människa kallas på nytt till barnaskap hos Gud genom Jesus Kristus.

Israels fader

På grund av det speciella förbund som Gud slöt med Israel så kallas Israel för Guds förstfödde son. Guds handlingar med och för Israel visar att han är deras fader. I faderskärlek straffar han sitt envisa och upproriska folk. I faderskärlek för han dem gång på gång tillbaka till sin närhet. Som fader har han ett totalt herravälde över folket.

Jesus Kristi Fader

Jesus kallar uteslutande Gud för sin fader. På ett helt enastående och unikt sätt är han Guds son. I den första församlingen tillbad man och prisade Gud som ”Jesu Kristi fader”.

Fadern och Sonen är ett från första början. Fadern älskar Sonen och Sonen älskar Fadern. Jesus är den ende som helt och fullt känner Faderns vilja och har uppenbarat den för oss. Han är den ende som helt och fyllt lyder Faderns vilja och håller den helig. Sonen är sänd till jorden av Fadern för att uppenbara honom för oss.

De kristnas fader

Alla människor kallas att bli Guds barn genom Jesus Kristus. Den som tar emot Kristus som sin Frälsare och blir en kristen får Gud till sin specielle fader och får använda det intima tilltalsordet ”Abba! Fader!” När Jesus lär sina lärjungar att be så lär han dem att de ska inleda med orden ”Vår fader”.

Som fader har Gud omsorg om alla sina barn. Han vet vad de behöver redan innan de har bett honom om det. Han är med dem i allt, hur svårt och tungt livet än är för dem. Barnens liv finns alltid i hans kärleksfulla händer.

Genom att vara Guds barn är vi som kristna också arvingar. Vårt arv är delaktighet i det fullkomliga Gudsriket där allt ont, all sorg och all klagan ska vara borta för evigt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s